ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโคกขมิ้น วิสัยทัศน์ : เกษตรกรรมนำหน้า ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ผลผลิตทางภูมิปัญญา นำพาเศรษฐกิจ ให้ชีวิตที่ดี

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

รางวัลพานเเว่นฟ้า

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2561
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
1,081
เดือนที่แล้ว
1,340
ปีนี้
21,371
ปีที่แล้ว
37,705
ทั้งหมด
65,024
ไอพี ของคุณ
3.92.74.105
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ (Vision)


เกษตรกรรมนำหน้า ส่งเสริมการศึกษา
พัฒนาคุณภาพชีวิต ผลผลิตทางภูมิปัญญา
นำพาเศรษฐกิจ ให้ชีวิตที่ดี

 

 

พันธกิจ (Mission)


1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐานที่ จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเองได้
3. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
4. การดูแลรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างยั่งยืน
5. การส่งเสริมสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์
6. การส่งเสริมการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม และประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น